ముగించు

పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:

This space highlights the tourist places to visit in the district. It also displays the information such as description, how to reach, where to stay, packages and other activities at tourist place.

పాపికొండలు

వర్గం ఇతర

పాపి కొండలు ప్రవేశ ద్వారం కొరుటూరు (ఏలూరు జిల్లా) నుండి చూడవచ్చు. ఈ కొండ శ్రేణికి అసలు పేరు ‘పాపిడి కొండలు’. తెలుగులో విభజనకు పాపిడి స్థూల…