ముగించు

గౌరవనీయ ZP చైర్మన్

ఎన్నికైన సభ్యుని పేరు
(శ్రీ/శ్రీమతి)
పార్టీ అనుబంధం, 
ఏదైనా ఉంటే
మొబైల్ నెం
కావూరు శ్రీనివాస్
యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ
7382976369