ముగించు

మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారులు

స.నెం. శాఖ మండలం పేరు హోదా మొబైల్ నెం ఆఫీస్ నెం
1 ఆగిరిపల్లి మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9100084631  
2 భీమడోలు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742408 08829-222244
3 బుట్టాయిగూడెం మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742410 08821-272230
4 చత్రై మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9100084637  
5 చింతలపూడి మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742422 08823-222222
6 దెందులూరు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742425 08829-255348
7 ఏలూరు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742428 08812-233340
8 గణపవరం మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742429 08818-256202
9 జేఆర్ గూడెం మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742432 08821-225273
10 జీలుగుమిల్లి మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742433 08821-283328
11 కె.కోట మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742434 08823-256247
12 కైకలూరు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9100084647  
13 కలిదిండి మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9100084648  
14 కొయ్యలగూడెం మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742437 08821-236244
15 కుకునూర్ మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493625554
16 లింగపాలెం మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742438 08823-246221
17 మండవల్లి మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9100084654  
18 ముదినేపల్లె మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9100084658  
19 ముసునూరు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9100084659  
20 నిడమర్రు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742443 08818-245860
21 నూజివీడు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9100084664  
22 పెదపాడు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742447 08812-247530
23 పెదవేగి మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742448 08812-259467
24 పోలవరం మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742454 08811-251240
25 టి.నరసాపురం మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742455 08823-277237
26 ఉంగుటూరు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493742462 08818-251208
27 వేలైర్‌పాడ్ మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జిల్లా పరిషత్ 9493623332