ముగించు

మండల రెవెన్యూ అధికారులు

స.నెం. శాఖ మండలం పేరు హోదా మొబైల్ నెం ఆఫీస్ నెం
1 రెవెన్యూ శాఖ ఆగిరిపల్లి మండల రెవెన్యూ అధికారి 9908664624 08656-224248
2 రెవెన్యూ శాఖ భీమడోలు మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041441 08829-222298
3 రెవెన్యూ శాఖ బుట్టాయిగూడెం మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041482 08821-272235
4 రెవెన్యూ శాఖ చత్రై మండల రెవెన్యూ అధికారి 9908664621 08673-257242
5 రెవెన్యూ శాఖ చింతలపూడి మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041443 08823-222228
6 రెవెన్యూ శాఖ దెందులూరు మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041449 08829-255352
7 రెవెన్యూ శాఖ ఏలూరు మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041440 08812-230179
8 రెవెన్యూ శాఖ గణపవరం మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041450 08818-256217
9 రెవెన్యూ శాఖ జంగారెడ్డిగూడెం మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041480 08821-225412
10 రెవెన్యూ శాఖ జీలుగుమిల్లి మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041485 08821-283326
11 రెవెన్యూ శాఖ కైకలూరు మండల రెవెన్యూ అధికారి 9849903990  
12 రెవెన్యూ శాఖ కలిదిండి మండల రెవెన్యూ అధికారి 9908664641  
13 రెవెన్యూ శాఖ కమవరపుకోట మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041455 08823-256256
14 రెవెన్యూ శాఖ కొయ్యలగూడెం మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041481 08821-236287
15 రెవెన్యూ శాఖ కుకునూర్ మండల రెవెన్యూ అధికారి 9492362623
16 రెవెన్యూ శాఖ లింగపాలెం మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041452 08823-246246
17 రెవెన్యూ శాఖ మండవల్లి మండల రెవెన్యూ అధికారి 9849903980  
18 రెవెన్యూ శాఖ ముదినేపల్లె మండల రెవెన్యూ అధికారి 9849903976 08674-233216
19 రెవెన్యూ శాఖ ముసునూరు మండల రెవెన్యూ అధికారి 9908664629 08656-227257
20 రెవెన్యూ శాఖ నిడమర్రు మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041453 08818-245876
21 రెవెన్యూ శాఖ నూజివీడు మండల రెవెన్యూ అధికారి 9849903992 08656-232719
22 రెవెన్యూ శాఖ పెదపాడు మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041447 08818-223152
23 రెవెన్యూ శాఖ పెదవేగి మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041445 08812-259422
24 రెవెన్యూ శాఖ పోలవరం మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041483 08811-251235
25 రెవెన్యూ శాఖ టి.నరసాపురం మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041454 08823-277235
26 రెవెన్యూ శాఖ ఉంగుటూరు మండల రెవెన్యూ అధికారి 9491041448 08818-251205
27 రెవెన్యూ శాఖ వేలైర్‌పాడ్ మండల రెవెన్యూ అధికారి 9492360603